Sztuka Europy Wschodniej, tom VI

Jerzy Malinowski, Irina Gavrash, Agnieszka Pospiszil & Svetlana Levoshko (red.)

59,25 zł

25 %

79 zł

Więcej szczegółów

SeriaSztuka Europy Wschodniej
OprawaTwarda
Liczba stron295
Format20 x 29
WydawcaTako
ISBNISSN 2353–5709

Rocznik Sztuka Europy Wschodniej, założony w 2013 roku przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, jest międzynarodowym pismem naukowym, poświęconym sztuce i kulturze artystycznej Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, zwłaszcza od XVIII wieku do współczesności. Publikowane są w nim materiały z konferencji i studia problemowe, dotyczące kluczowych zagadnień sztuki regionu i jego związków z innymi kręgami kulturowymi.
Tom VI rocznika nosi tytuł Polscy i rosyjscy architekci w XIX i XX wieku. Jest on poświęcony polskim architektom działającym na terytorium Cesarstwa Rosyjskiego w XIX i na początku XX wieku, architektom rosyjskim, a także polskim architektom wykształconych w uczelniach rosyjskich, czynnych na obszarze Królestwa Polskiego i ziem zachodnich Cesarstwa. Odrębnymi zagadnieniami są architektura starowierców w Polsce, architektura kościołów katolickich w dawnych Prusach Wschodnich, a także problematyką architektury współczesnej, w tym prawosławnej architektury sakralnej.


Ежегодник Искусство Восточной Европы, основанный Польским институтом исследований мирового искусства в Варшаве в 2013 году, является международным журналом, посвященным искусству и художественной культуре Центрально-Восточной и Восточной Европы, в основном с XVIII века до современности. В нем публикуются материалы конференций, а также результаты научных исследований, касающихся проблем искусства региона и его связей с другими культурными кругами.
VI том ежегодного сборника озаглавлен Польские и российские архитекторы в XIX и XX вв. Он посвящен польским архитекторам действовавшим на территории Российской империи в XIX и в начале XX века, российским архитекторам, а также польским архитекторам обучавшимся в российских учебных заведениях, активных на территории Царства Польского и западных землях Империи. Отдельными явлениям затронутыми в сборнике являются старообрядческая архитектура в Польше, архитектура католических костелов в Восточной Пруссии, а также проблематика современной архитектуры, включая православное церковное зодчество.


The yearbook The Art of Eastern Europe, established in 2013 by the Polish Institute of World Art Studies in Warsaw, is an international scientific journal dedicated to the art and artistic culture of Central-Eastern and Eastern Europe, primarily from the XVIII century to the present. It publishes materials from conferences as well as topical studies dedicated to important issues of art of the region and its relationships with other cultural circles.
6th volume of the yearly is titled Polish and Russian architects in the 19 and 20th centuries. It is devoted to Polish architects, who worked on the territory of the Russian Empire in the 19th and early 20th centuries, the Russian architects and also the Polish architects educated at Russian universities, academies and institutes, who were active in the Kingdom of Poland and Western lands of the Empire. Separate issues covered here concern the Old Believers’ architecture in Poland, architecture of the Catholic churches in former East Prussia and the contemporary architecture, including the Orthodox sacred architecture.

Spis treści • Соде ржание • Contents

Екатерина M. Коляда
Усадьбы рода Браницких на территории Российской империи («Александрия» в Белой Церкви и «Алупка» в Крыму)


Emilia Ziółkowska
Projekty cerkwi Konstantina Tona dla Królestwa Polskiego


Александр Берташ
Архитектор МихаилТ. Преображенский и его наследие в странах Балтии и Восточной Европы


Екатерина M. Коляда
Горный инженер Геннадий Романовский и его роль в развитии городской и усадебной застройки в Крыму


Михаил Базилевич
Творческое наследие польско-русских архитекторов на российском Дальнем Востоке на рубеже XIX–XX вв


Agnieszka Januszkiewicz
O nietypowej architekturze świątyni typowej. Projekty prawosławnych cerkwi w Suwałkach, Dyneburgu i Grodnie oraz ich przekształcenia po 1915 roku


Krzysztof Stefański
Absolwenci Politechniki Ryskiej w architekturze Łodzi na przełomie XIX i XX wieku


Jadwiga Roguska
Petersburskie wątki w warszawskiej twórczości architektonicznej Mariana Lalewicza


Светлана Червонная
Стефан Кричинский (1874–1923): его вклад в архитектуру Петербурга и других городов
России начала ХХ века


Любов Жванко
Spuścizna architektów Polaków na mapie Charkowa


Jerzy Uścinowicz
Molenna i jej ikonostas – teologiczno-estetyczne aspekty transformacji


Ирина Белинцева
Архитектура католических храмов Калининградской области (бывшая северо-восточная
часть Восточной Пруссии) XIX–XXвв.: история и современность


Jerzy Uścinowicz
Nowa rotunda w Grodnie – w odnowie tradycji kultu i kultury


Ирина О. Бембель
Архитектура Марека Будзинского в контексте постмодернизма


Recenzje / Рецензии / Revievs
Krzysztof Stefański
Recenzja książki Tomasz Śleboda Edgar Aleksander Norwerth 1884–1950. Architekt i teoretyk architektury (Warszawa 2018)


Tomasz Śleboda
Recenzja książki Илья Печёнкин, Ольга Шурыгина Архитектор Иван Жолтовский. Эпизоды из ненаписанной биографии (Москва 2017)


Miscelanea
Waldemar Deluga
Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art w piętnastolecie publikacji

Produkt został dodany do koszyka

Ważna informacja

X
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w polityce prywatności.