• portrety
  • Czartoryska
  • antonino
  • pan g
  • maska lwa

Historia sztuki

Sztuka Europy Wschodniej • Искусство Восточной Европы • The Art of Eastern Europe • Tom 4

ISBN: 2353-5709

Format: 21 x 29

Liczba stron: 433

Oprawa twarda

2017

Stara cena: 59 zł

Cena: 50 zł

Zamów

Sztuka Europy Wschodniej • Искусство Восточной Европы • The Art of Eastern Europe • Tom 4

Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko (red.)

Rocznik Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / The Art of Eastern Europe, założony w 2013 roku przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, jest międzynarodowym pismem naukowym, poświęconym sztuce i kulturze artystycznej Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, zwłaszcza od XVIII wieku do współczesności. Publikowane są w nim materiały z konferencji i studia
problemowe, dotyczące kluczowych zagadnień sztuki regionu i jego związków z innymi kręgami kulturowymi.
Tom IV rocznika nosi tytuł Henryk Siemiradzki i akademizm. Jest on rezultatem nowych badań nad twórczością wybitnego polskiego artysty (1834–1902), urodzonego na dzisiejszej Ukrainie i związanego z rosyjskim oraz włoskim środowiskiem artystycznym.

Ежегодник Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / The Art of Eastern Europe, основанный Польским институтом исследований мирового искусства в Варшаве в 2013 году, является международным журналом, посвященным искусству и художественной культуре Центрально-Восточной и Восточной Европы, в основном с XVIII века до современности. В нем публикуются
материалы конференций, а также результаты научных исследований, касающихся проблем искусства региона и его связей с другими культурными кругами. IV выпуск ежегодника носит название Генрих Семирадский и академизм. В том вошли результаты новых исследований творчества выдающегося польского художника (1834-1902), родившегося на территории современной Украины и связанного с русскими и итальянскими художественными кругами.


The yearbook Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / The Art of Eastern Europe, established in 2013 by the Polish Institute of World Art Studies in Warsaw, is an international scientific journal dedicated to the art and artistic culture of Central-Eastern and Eastern Europe, primarily from the XVIII century to the present. It publishes materials from conferences as well as topical studies dedicated to important issues of art of the region and its relationships with other cultural circles.
Volume IV of the yearbook is titled Henryk Siemiradzki and academism. It is the result of new researches on the work of an outstanding Polish artist (1834–1902), born in presentday Ukraine and connected with Russian and Italian artistic milieux.